۲۳ تیر، ۱۴۰۳

استانداردهای ملی ایران    standard

 • استاندارد شماره 10274-باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای

  موضوع: باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ای

  بررسی اولیه،بعدی و بازرسی حین خدمت دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 1-5689 -دستگاه های توزین غیر خودکار(قسمت 1)

  موضوع :دستگاه های توزین غیر خودکار

  قسمت 1: الزام های اندازه شناختی و فنی-آزمون هادریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 2-5689 دستگاه های توزین غیر خودکار (قسمت 2)

  موضوع : دستگاه های توزین غیر خودکار

  قسمت 2 : فرمت گزارش آزمون دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 1-16861 دستگاه های مقطوع کش خودکار

  موضوع: دستگاه های مقطوع کش خودکار

  قسمت 1 : الزام های فنی و اندازه شناختی- آزمون هادریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره : 2-16861 دستگاه های مقطوع کش خودکار

  موضوع : دستگاه های مقطوع کش خودکار

   قسمت 2 : الگوی گزارش آزمون دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره : 1-13279 توزین دینامیکی WIM

  موضوع:دستگاه های خودکار برای توزین دینامیکی خودروهای جاده ای و اندازه گیری بارهای محوری

  قسمت 1 : الزام های فنی،اندازه شناختی و اآزمون ها دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 2-13279 توزین دینامیکی WIM

  موضوع : دستگاه های خودکار برای توزین دینامیکی خودروهای جاده ای و اندازه گیری بارهای محوری

  قسمت 2 : الگوی گزارش آزمون دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 1-10252 دستگاه های توزین نوار نقاله ای

  موضوع : دستگاه های توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای)

  قسمت 1 :الزام های فنی و اندازه شناختی-آزمونها دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 2-10252 دستگاه های توزین نوار نقاله ای

  موضوع : دستگاه های توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاه های توزین نوار نقاله ای )

  قسمت 2: الگوی گزارش آزمون دریافت نسخه pdf

 • استاندارد شماره 7352 وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاه های توزین

  موضوع : وزنه های استاندارد برای آزمون دستگاههای توزین با ظرفیت بالا(چاپ اول) دریافت نسخه word

oiml استانداردهای  OIML

 • OIML R 35

  موضوع :Material measures of length for general use دریافت نسخه pdf

 • OIML R 50-1

  موضوع : Continuous totalizing automatic weighing instruments - belt weighersدریافت نسخه pdf
 • OIML R 50-2

  موضوع : Continuous totalizing automatic weighing instruments-belt weighersدریافت نسخه pdf
 • OIML R51-1

  موضوع : Automatic catchweighing instruments

  Part1 : Metrological and technical requirements - Test دریافت نسخه pdf

 • OIML R 51-2

  موضوع : Automatic catchweighing instruments

  Part2 : Test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML R 52

  موضوع : Hexagonal weights

   

  Metrological and technical requirementsدریافت نسخه pdf

 • OIML R 60

  موضوع : Metro logical regulation for load cells دریافت نسخه pdf

 • OIML R 60-supplement

  موضوع : Metrological regulation for load cells:Certificate Transformation Requirements دریافت نسخه pdf
 • OIML R 76-1

  موضوع : Nonautomatic weighing instruments

   

  Part 1 : Metrological and technical requirements -Testsدریافت نسخه pdf

 • OIML R 76-2

  موضوع : Nonautomatic weighing instruments

  Part 2 :Test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML R 106-1

  موضوع : Automatic rail-weighbridges

  Part 1 :Metrological and technical requirements - Tests دریافت نسخه pdf

 • OIML R 106-2

  موضوع : Automatic rail-weighbridges

  Part 2 : test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML R 107-1

  موضوع : Discontinuous totalizing automatic weighing instruments - totalizing hopper weighers

  Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests دریافت نسخه pdf

 • OIML R 107-2

  موضوع : Discontinuous totalizing automatic weighing instruments - totalizing hopper weighers

  Part 2 : Test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML R111-1

  موضوع : Weights of calsses E1,E2,F1,F2,M1-2,M2,M2-3 and M3

   

  Part 1 :Metrological and technical requirements دریافت نسخه pdf

 • OIML R 111-2

  موضوع : Weights of calsses E1,E2,F1,F2,M1-2,M2,M2-3 and M3

   

  Part 2 : Test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML 112

  موضوع : High performance liquid chromatographs for measurement of pesticides and other toxic substancesدریافت نسخه pdf

 • OIML 129

  موضوع :Multi - dimensional measuring instruments   دریافت نسخه pdf

 • OIML R 133

  موضوع :Liquid-in-glass thermometers   دریافت نسخه pdf

 • OIML R 134-1

  موضوع : Atomatic instruments for weighing road vehichles in motion total vehicle weighing

   

  Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests دریافت نسخه pdf

 • OIML R 134-2

  موضوع : Atomatic instruments for weighing road vehichles in motion total vehicle weighing

   

  Part 2 : Test report format دریافت نسخه pdf

 • OIML Certificate

  موضوع : OIML Certificate for measuring instruments

   

  Instruments covered by the system issuing authorities دریافت نسخه pdf

 • OIML TC9SC2

  موضوع : Automatic instrument for weighing road vehicles in motion

  Fifth committee draft recommendation دریافت نسخه pdf

 • OIML B003

  موضوع : OIML certificate system for measuring instruments دریافت نسخه pdf

 • OIML technical activities

  موضوع : OIML technical activities

   

  2002 Review - 2003 Forecasts دریافت نسخه pdf

 • OIML-TEST-EQUIPMENT

  موضوع : Testing of weighing instruments

   

  دریافت نسخه pdf

 • OIML E03

  موضوع : Verification of commercial weights دریافت نسخه pdf

 • OIML B010

  موضوع : Checklists for issuing authorities and testing

  Laboratories carrying out OIML type evaluations دریافت نسخه pdf

سایر استانداردها